REKRUTACJA

DYŻUR WAKACYJNY

Rekrutacja na dyżur wakacyjny będzie odbywać się od 4 do 19 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 23 czerwca.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci rodziców pracujących  w systemie ochrony zdrowia/ służbach mundurowych/ handlu/ przedsiębiorstwach realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci rodziców obojga pracujących.
Wnioski proszę składać mailowo na sekretariat@zspklebark.pl.
W przypadku, jeżeli nie mają Państwo możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną prosimy o wrzucanie zgłoszeń do skrzynki przed szkołą, od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00. 

Terminy pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym:

  • lipiec - Klebark Wielki, Butryny, Purda
  • sierpień - Nowa Wieś, Klewki

 

  karta_zgloszenia_dyzur_wakacyjny.pdf 

  karta_zgloszenia_dyzur_wakacyjny.docx

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Kandydaci zakwalifikowani w drugim etapie rekrutacji proszeni są o wypełnienie   oswiadczenie_woli_przyjecia_przedszkole.docx i przesłanie podpisanego skanu lub zdjęcia na adres sekretariat@zspklebark.pl w terminie od 18 do 25 maja 2020 r.

Brak złożenia oświadczenia w terminie będzie skutkować wykreśleniem kandydata z listy. 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka od 25 maja 2020 r. :

- przedszkole

- świetlica

- konsultację

- zajęcia specjalistyczne

wniosek można pobrać tutaj:

  zal_nr_1_wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_zespolu_szkolnoprzedszkolnego.docx

Wniosek należy wypełnić każdorazowo na kolejny tydzień i złożyć do czwartku poprzedzający dany tydzień do godz. 12.00.

Wnioski proszę składać mailowo na adres: sekretariat@zspklebark.pl lub wrzucić do skrzynki przed budynkiem od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00


KOMUNIKAT DYREKTORA o wynikach I etapu rekrutacji
 

do Przedszkola w Klebarku Wielkim
na rok szkolny 2020/2021

 

Na podstawie protokołów przedstawionych przez komisję rekrutacyjną, zgodnie z art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w I etapie rekrutacji wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 złożyło 21 rodziców dzieci urodzonych w rocznikach 2014-2018, w tym 5 wniosków rodziców dzieci 2-letnich z rocznika 2018.

 

Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się wszystkie dzieci urodzone w rocznikach 2014-2017. Zgodnie z regulaminem rekrutacji, rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą złożyć (przesłać na szkola.klebark@gmail.com) w terminie od 7 do 17 kwietnia 2020 r. oświadczenie woli przyjęcia na druku zamieszczonym na stronie ZSP w Klebarku Wielkim w zakładce rekrutacja.

Do dalszego etapu rekrutacji nie zakwalifikowały się dzieci urodzone w roczniku 2018, w związku z tym, że nie spełniły kryterium wieku. Rodzice będą mogli ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w trakcie roku szkolnego 2020/2021 w miarę wolnych miejsc i po ukończeniu przez dzieci co najmniej 2 lat i 6 m-cy. Lista imienna osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych jest wywieszona na drzwiach Zespołu.

Na podstawie art. 153 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz Regulaminu rekrutacji Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Klebarku Wielkim informuje, że informacja na temat listy osób przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc po zakończeniu I etapu rekrutacji będą podane do publicznej wiadomości 20 kwietnia o godz 10.00.

Nabór w postępowaniu uzupełniającym do grup przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 30.04.2020 r. do 08.05. 2020 r.

 

Rekrutacja do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim

Szanowni rodzice,

Komisja rekrutacyjna po zweryfikowaniu wszystkich wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego  w Klebarku Wielkiego na rok szkolny 2020/2021 ustaliła:

1. Wszyscy kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły* zostali przyjęci do klasy I  z urzędu.

2. Wszyscy kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły zostali zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji.

W terminie od 13 do 24 kwietnia 2020 r. należy złożyć najlepiej w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) podpisanego oświadczenia woli zapisu do klasy 1 na maila: szkola.klebark@gmail.com

Dla rodziców którzy nie mają możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną prosimy zadzwonić do sekretariatu 666 331 696 w celu umówienia dokładnego terminu przekazania oświadczenia.

Oświadczenie do pobrania:

  sp_oswiadczenie_woli_przyjecia.docx

  sp_oswiadczenie_woli_przyjecia.pdf

Informujemy, że imienne listy przyjętych kandytatów są wywieszony na głównych drzwiach budynku szkoły.

 

*obwód szkoły: Giławy, Gąsiorowo, Groszkowo, Nerwik, Zaborowo, Klebark Mały, Klebark Wielki, Silice, Ostrzeszewo, Prejłowo, Patryki, Biedówko
Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji. Rodzice, których dzieci nie dostały się do przedszkola w pierwszym etapie, mogą wziąć udział w drugim etapie rekrutacji, poprzez złożenie wniosku od 30 kwietnia do 8 maja 2020 r.


 

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni rodzice, poniżej zamieszczamy terminy rekrutacji do placówki


PRZEDSZKOLE

Szanowni rodzice, deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy składać w sekretariacie szkoły od 2 do 8 marca 2020 r.

Wniosek:   wniosek_do_przedszkola.docx   wniosek_do_przedszkola.pdf

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 można składać w terminie od 9 do 30 marca.

Wniosek: {file76117} {file76118}

 

Regulamin:   regulamin_rekrutacji_do_przedszkola_.pdf


SZKOŁA

Szanowni rodzice, rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim trwa od 9 do 30 marca.

Wnioski dla dzieci z obwodu*:   potwierdzenie_woli_zapisu_do_klasy_i_szkoly_podstawowej.pdf   potwierdzenie_woli_zapisu_do_klasy_i_szkoly_podstawowej_1_1.docx

Wnioski dla dzieci z poza obwodu:   wniosek_do_klasy_pierwszej_dzieci_spoza_rejonu.pdf   wniosek_do_klasy_pierwszej_dzieci_spoza_rejonu_2.docx

Regulamin:   zasady_przyjecia_ucznia_do_klasy_i.pdf


*obwód szkoły: Giławy, Gąsiorowo, Groszkowo, Nerwik, Zaborowo, Klebark Mały, Klebark Wielki, Silice, Ostrzeszewo, Prejłowo, Patryki, Biedówko